Polityka prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły UNICO Katarzyna, Adam Jasińscy Spółka Jawna (dalej „UNICO”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w UNICO zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest UNICO Katarzyna, Adam Jasińscy Spółka Jawna

 • kontakt z administratorem: UNICO Katarzyna, Adam Jasińscy Spółka Jawna, Al. Piłsudskiego 113, 18-400 Łomża
 • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@unico-poland.eu
 • formularz kontaktowy, na stronie www.unico-poland.eu

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazany wyżej adres korespondencyjny Administratora. Administrator wyznaczył pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, z którym można skontaktować poprzez podany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością UNICO będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym (np. US, UC, Policji) lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność

Czas przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej przez Administratora usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego pracownikiem, korzystając ze wskazanych w niniejszym dokumencie danych kontaktowych.

Polityka cookies

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez niniejszy portal internetowy z plików cookies.

Ogólne informacje

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona rozpoznaje, w jaki sposób Państwo z niej korzystają i może odpowiednio dostosować wyświetlane treści lub zaoferować pomoc.

Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania strony. Wykorzystujemy je, aby:

 • zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie;
 • zapamiętać, czy wyraziliście Państwo zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej portalu wybranych treści;

Okres korzystania z plików cookies

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na Państwa urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe – pozostają na Państwa urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Typ danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies

Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Państwa identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.

Państwa adres IP może być przekazany Google. Jednak również i w tym przypadku, Państwa identyfikacja nie jest możliwa.

Rezygnacja z akceptowania plików cookie

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak nie wyrażacie Państwo zgody na korzystanie z plików cookie przez stronę internetową, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookie podczas Państwa odwiedzin na stronie.